Retro Wresling League

הליגה תתחיל בדצמבר!

אלופים

אלופי הזוגות

מושהה

אלוף עולם

מושהה

?

מושהה

?

מושהה

חדשות

הליגה תתחיל בדצמבר

במשך שנים לא הייתה ליגת היאבקות וירטואלית בישראל. בקרוב תגיע הליגה המקצועית ביותר שהייתה בארץ.